Valg av nytt hovedstyre

Valg av nytt hovedstyre

Hovedstyret er det øverste organet for borgere på Studentsamfunnet Driv etter Årsmøtet. Presidenten av Hovedstyret er Studentsamfunnet drivs ansikt utad, sammen med daglig leder, og den øverste lederen for borgerne på huset. Videre består hovedstyret av Visepresident, finansminister, samferdselsminister, innenriksminister, utenriksminister, arbeidsminister, kulturminister og sosialminister.

Ønsker du å stille til valg eller vite mer om vervene? Ta kontakt med valgkomiteen på valg@driv.no

Hovedstyrets oppgaver er å:
• Forvalte økonomien til Studentsamfunnet Drivs aktiviteter, arrangementer og konserter
• Sørge for at Studenthuset driv blir drevet på en forsvarlig økonomisk måte
• Kalle inn til årsmøtet ihht til vedtektene.
• Koordinere mellom Studentsamfunnet Driv og Studenthuset Driv.
• Fordele aktivitetsmidler etter søknad fra gruppene
• Jobbe med langsiktige økonomiske planer som sørger for aktivitet i Studentsamfunnet Driv  og fordele overskuddet på aktivitet og driftsbudsjett.
• Være beslutningsorgan mellom årsmøtene på innkomne saker.
• Ivareta de bestemmelser som blir fattet på Årsmøtet.
• Godkjenne nye grupper
• Sørge for at det er aktivitet på campus og at Bodegaen fortsetter å være et rimelig tilbud til studentene på universitetet.
• Bestemme Borger-godene
• Arrangere fester, blant annet Circus Maximus
President
Presidenten har det øverste ansvaret for at det blir arrangert aktiviteter, arrangementer og konserter på Studentsamfunnet Driv. Hovedansvaret til Presidenten er å sørge for at hovedstyret fungerer så godt som mulig og at alle lederne på huset arbeider for et enhetlig og smidig studentsamfunn.
• Lederansvar for alle borgerne og strukturen under Årsmøtet.
• Sørge for at Studentsamfunnet driv arbeider i henhold til vedtektene
• Talsperson for studentsamfunnet utad
• Ansvar for støttefunksjonsgruppene
• Hovedansvar for at Hovedstyret forvalter Studentsamfunnet drivs økonomi på en god måte
• Tenke langsiktig og skape en tydelig agenda for studentsamfunnet
• Kalle inn til møter i hovedstyret
• Ansvar for at det blir kalt inn til årsmøte
• Samarbeide med daglig leder og administrasjonen om drift av huset
Visepresident
• Visepresidenten skal støtte presidenten i det daglige arbeidet
• Nestleder i Studenthuset Driv AS
• Ha spesielt ansvar for interne forhold
• Være en informasjonsspreder
• Presidentens stedfortreder
• Gjøre forefallende arbeid
• Ansvar for at alle vervene i hovedstyret blir utfylt på en god måte og at medlemmene skriver og oppdaterer sin instruks.
• Ansvar for kort og adgang på Studentsamfunnet Driv

Finansminister
• Finansministeren skal arbeide med Studentsamfunnet drivs budsjett og økonomi sammen med hovedstyret og aktuelle departement.
• Holde seg oppdatert på studentsamfunnet drivs inntekter og utgifter
• Ta i mot søknader om støtte fra medlemsgruppene
• Lage budsjett- og regnskapsmaler for medlemsgruppene, og gi kursing i bruk av disse
• Sørge for at alle grupper som søker om midler har et budsjett for deretter å hente inn resultatet for å se at pengene er brukt iht til søknad og vedtekter ved årets slutt. Finansminister skal også sørge for at annen relevant dokumentasjon blir levert av medlemsgruppene.
• Holde Hovedstyret oppdatert på Studentsamfunnet drivs økonomi og komme med forslag i økonomiske saker på huset.
• Søke etter penger til studentsamfunnet drivs aktiviteter
• Har lederansvar for finansdepartementet.
• Sørge for at regnskapet blir levert til revisor, og at dette blir godkjent.
• Praktiske oppgaver knytte til våre bank og finansløsninger.
Samferdselsminister Samordningsminister
• Skal ha ansvar for å oppdatere Studentsamfunnet drivs interne dokumenter
• Ansvar for referater og felles dokumentportal for studentsamfunnet Driv
o Lage en felles database(Svorsk)? for referater og sørge for at alle skrives på en slik måte at alle kan se hvilke saker som har vært oppe og hvilke vedtak som er fattet.
• Skal sørge for at Hovedstyret og Studentsamfunnet Driv arbeider ut ifra satte instrukser
o Bistå grupper på utarbeidelse av interne instrukser/dokumenter
o Være invitert til gruppevalg for å være Studentsamfunnet Drivs representant under valg av nye ledere.
• Sørge for at nye ledere får den informasjonen og de dokumentene de trenger for å lede en gruppe
• Minne på gruppemedlemmer om søknadsfrister etc. på støtteordninger
• Ta imot tilbakemeldinger internt i organisasjonen og videreformidle dette.
Innenriksminister
• Sørge for/støtte alle gruppene og avdelingene med sin rekruttering
• Gi medlemmer av samfunnet informasjonen de trenger når de begynner, i samarbeid med departementene.
• Sørge for at borgere har fått medlemsbevis
• Skal arrangere fester for borgere som er aktive på studentsamfunnet.
• Har lederansvar for innenriksdepartementet
• Ha overordnet ansvar for registerering og kontrakter for medlemmer i Studentsamfunnet driv
• Ha møter med nye frivillige når det trengs
• Være en problemløser og gi tilbakemeldinger til berørte parter.
• Ha kontortid og møt nye borgere i studentsamfunnet Driv.
Utenriksminister
• Promotere arrangementer og aktiviteter på studentsamfunnet driv
• Holde seg oppdatert på aktiviteten på huset
• Arbeide aktivt med markedsbudsjettet
• Har ansvar for PR-gruppen
Arbeidsminister (+nestleder?)
• Er lederen for Arbeidsdepartementet og har lederansvar for gruppelederne der
o Herunder opplæring og oppfølging
• Være sine medlemmers stemme i hovedstyret og hovedstyrets stemme i Arbeidsdepartementet
• Ha øverste ansvar for gjennomføring av arrangementene satt av Næringsdepartement eller bookinggruppe.
• Holde orden på gruppenes økonomi og ha oversikt over salgstall og budsjett i cafè bodaga.
• Sørge for at caféen er åpen når den skal, gjennom ledere i bargruppen.
• Sørge for at arrangementer blir gjennomført på en god og praktisk måte
• Evaluere og forbedre gjennomføringen av Studentsamfunnet Drivs arrangementer
• Koordinere driften mellom gruppene og de andre Departementene
• Jobbe aktiv for at Bodegaen går i null
• Sørge for at medlemmene i styret skriver og oppdaterer sine instrukser.
• Arbeide sammen med visepresident og innenriksminster arbeide for å bedre de arbeidende borgenes arbeidsvilkår og mengde.
Næringsminister (+nestleder)
• Er øverste leder for Kulturdepartementet
• Være sine medlemmers stemme i hovedstyret og hovedstyrets stemme i sitt styre
• Ha øverste ansvar i planlegging og utforming av arrangementer
• Kontinuerlig oversikt over konsert og aktivitetsbudsjettet til Studentsamfunnet driv
• Ha en GOD og LØPENDE dialog med Arbeidsministeren
• Presentere forslag til program som Hovedstyret godkjenner
• Arbeide aktivt for å få foreningene inn i programmet om de har ønske om det
• Sørge for at det blir konserter, quiz’er etc.
• Arbeide for å få inn eksterne aktører på studenthuset
• Sørge for at medlemmene i styret skriver og oppdaterer sine instrukser

Kulturminister
• Har øverste ansvar for medlemsgruppene i kulturdepartementet
• Være Kulturdepartementets stemme i Hovedstyret og Hovedstyrets stemme i kulturdepartementet
• Ha øverste ansvar for å tilrettelegge for medlemsgruppenes aktivitet, gjennom møter, og i samtaler med andre enheter i samfunnet.
• Ha ansvar for kulturdepartementets økonomi og tildelinger, samt kreve inn dokumentasjon fra medlemsgruppene hvis nødvendig.
• Støtte foreningene i deres daglige virke
• Oppmuntre og hjelpe til med gjennomføring av aktiviteter og konserter i foreningene
• Sørge for at medlemmene i styret skriver og oppdaterer sine instrukser
• Kalle inn til møter i kulturdepartementet, og legge til rette for et forum der gruppene kan kommunisere seg i mellom.
• Sørge for å ha oppdaterte vedtekter fra foreningene.
• Få medlemsgruppene i kulturdepartementet til å delta på Lysløypa.
• Være tilgjengelig for medlemmene i kulturdepartementetet, både på campus og i sentrum.
• Ansvar fra bruk av hyblene på campus (flyttet fra innenriks)

Alle lederne i hovedstyret skal utarbeide nærmere instrukser basert på punktene over – disse kan tilsendes ved forespørsel til post@driv.no

Goder:

• Alle goder som Arbeidende Borgere får
• Gratis vafler i cafè Bodega, samt brødmat i kontoretasjen hvis man arbeider med planlegging.
• Egen pris på vin/cava
• Egen ledergjesteliste
• Gratis kaffe/te
• Gratis medlemsskap
• Gratis vaffel i cafè bodega hvis man arbeider med vervet sitt på kontoret til 
Studentsamfunnet driv på campus. 

• Godtgjørelse for telefon etc.